Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautysalon Bij Sas Horst verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Beautysalon Bij Sas Horst, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beautysalon Bij Sas Horst verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Saskia Hunnekens, Pieter Belsstraat 44, 5961DW Horst
KVK nummer: 72426063, te bereiken via info@bijsashorst.nl.

2. Persoonsgegevens die zij verwerkt

Beautysalon Bij Sas Horst verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens, eventueel postadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheidsgegevens
 • Voor- en nafoto’s

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

Beautysalon Bij Sas Horst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • Het monitoren van de voortgang van de behandeling
 • Foto’s voor het gebruik op sociale media (onherkenbaar)

4. Bewaartermijnen

Beautysalon Bij Sas Horst verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautysalon Bij Sas Horst
en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bijsashorst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Beautysalon Bij Sas Horst wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid
hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Afmelding e-mail berichtgeving

Beautysalon Bij Sas Horst gebruikt jouw naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

Beautysalon Bij Sas Horst verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst).

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beautysalon Bij Sas Horst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beautysalon Bij Sas Horst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bijsashorst.nl

Versie: 1.0 (laatste wijziging 13 oktober 2022)